ჩვენს შესახებ

შპს ,,მეტრი” პუნქციონირებს 2004 წლიდან დღემდე. ჩვენი საქმიანობის სფეროა: არქიტექტურა, ტოპო-გეოდეზიური სამუშაოები, შიდა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, დაკვალვა და ა.შ.

●უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ქმედებები გარდა ყიდვა-გაყიდვისა.

●მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი

●მიწის ნაკვეთის გამიჯვნის (გაყოფის)/გაერთიანების ნახაზი, ტოპოგრაფიული ნახაზი.

●შენობა-ნაგებობების მიწის ნახაზზე დატანა.

●შენობა-ნაგებობების შიდა აზომვითი ნახაზი/გეგმარება. (ბანკისთვის, 
გაზის შეყვანა, ფართის დაზუსტება).

● დაკვალვა - წითელი ხაზის დაკვალვა, ახალი საპროექტო შენობა-ნაგებობის (მშენებლობი) დაკვალვა, მშენებარე კორპუსებზე სართულების დაკვალვა.

● ხაზოვანი ნაგებობა - წყლის, კანალიზაციის, გაზის და ელ. გადამცემ ობიექტებზე მშენებლობის ნებართვის მოპოვება და შემდგომში ნახაზების მომზადება რეგისტრაციისთვის, მონაცემთა ბაზის შედგენა.

● ლეგალიზება - უნებართვოდ მიტაცემული მიწების დაკანონება (2007 წლამდე ფლობა/შენობა-ნაგებობის არსებობა/საკუთრებაში არსებული მიწის მიმდებარედ ფართის აღიარება);

უნებრთვოდ აშენებული (2007 წ-მდე) შენობა-ნაგებობების ლეგალიზება ქ. თბილისის არქიტექტურის სამსახურში.
2007 წლამდე დაწყებული მშენებლობის დასრულება-შემდგომი ლეგალიზება.

● წითელი ხაზების კორექტირება - საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის არასწორად დადგენილი საზღვრების კორექტირება.

●კორპუსის წითელი ხაზების დადგენა - გამიჯვნის პროექტის მომზადება.

● არქიტექტურა.

● პროექტირება ახალი მშენებლობა, მიშენება-დაშენება, სხვადასხვა მცირე სამუშაოების შეთანხმება. მშენებლობა.